171023_INVESTBOOK_GANEV__MARINOV_BBG.mxf.1508782208