mm
Недко Трошанов

Инженер-хидрогеолог с 37-годишен професионален опит в областта на проучването, количественото и качественото характеризиране, численото моделиране и управлението на подземните водни ресурси в България, EC и Съединените щати. В рамките на задълженията си като хидрогеолог в областта на опазването на подземните води от замърсяване, той е запознат и с технологиите на проучване и добива на неконвенционален газ в Съединените щати. Авторът по никакъв начин не е свързан с никаква нефтогазопроучвателна или добивна компания, не е получил и няма да приеме никаква материална или каквато и да е друга изгода от каквито и да са държавни или частни, политически или неформални институции, частни или неформално организирани лица за изготвянето на този материал, който е продукт единствено на неговите професионални познания за разглежданите технологични процеси.