Производство и доставки на електрическа енергия, Източник: НСИ